Dzier?awa ? drukarki i kserokopiarki

Dzier?awa, je?li chodzi o drukarki i kserokopiarki, jest idealnym rozwi?zaniem dla ka?dej firmy, która chce korzysta? z nowoczesnych urz?dze? biurowych bez w?asnego wk?adu finansowego i konieczno?ci zakupu sprz?tu. Nasza firma specjalizuje si? w wynajmie profesjonalnych sprz?tów niezawodnych producentów cenionych na ca?ym ?wiecie. Proponujemy Pa?stwu mi?dzy innymi sprz?t Canon iR400i, iR2535, iR ADVANCE C2220i czy Konica Minolta Bizhub. S? to urz?dzenia bardzo ?atwe w obs?udze, wydajne, a przede wszystkim wielofunkcyjne.

Wynajem ksero ? nasza oferta

Wynajem ksero to przede wszystkim bardzo wygodne rozwi?zanie, które sprawdza si? zarówno w ma?ych, jak i wi?kszych przedsi?biorstwach. Dzi?ki tej us?udze mog? Pa?stwo korzysta? z najlepszego sprz?tu dost?pnego na rynku. Najnowsze rozwi?zania techniczne to istotna kwestia, która cz?sto wp?ywa na jako?? pracy. W cenie miesi?cznego abonamentu, którym obj?ta jest dzier?awa, nasi klienci otrzymuj? nie tylko solidny, profesjonalny sprz?t. Us?uga ta obejmuje oprogramowanie, materia?y eksploatacyjne, serwis drukarek, okresowe przegl?dy techniczne oraz konserwacje. W przypadku awarii nie ponosz? Pa?stwo ?adnych dodatkowych kosztów. W razie napraw, które wymagaj? odbioru sprz?tu od klienta, zapewniamy urz?dzenia zast?pcze ? jest to wi?c gwarancja, ?e funkcjonowanie firmy nie jest w ?aden sposób zagro?one.

Sprz?t dopasowany jest do indywidualnych potrzeb ka?dego klienta. Wcze?niej wspólnie analizujemy, który model drukarki czy kserokopiarki b?dzie najlepszy. Jeste?my w ?cis?ych kontakcie z naszymi klientami ? je?eli pojawi? si? jakiekolwiek pytania, jeste?my do Pa?stwa dyspozycji.

Dlaczego my?

COMPAAN to firma z wieloletnim do?wiadczeniem, dzi?ki temu jeste?my w stanie zaoferowa? Pa?stwu najlepsze rozwi?zanie, je?eli chodzi o obs?ug? biura i automatyk? biurow?. Specjalizacja w zakresie sprz?tu firm Canon i Konica sprawia, ?e nasze us?ugi s? bezkonkurencyjne. Nasi pracownicy stale podnosz? swoje kwalifikacje ? wszystko w trosce o zadowolenie klienta i mo?liwo?? przedstawienia mu nowinek rynkowych.

Nasze biuro znajduje si? przy ul. Staszica 7/9 w mie?cie Warszawa. Dzier?awa sprz?tu mo?liwa jest jednak na terenie ca?ego kraju. Wspó?pracujemy z przedsi?biorstwami w Poznaniu, Gda?sku, Katowicach czy Krakowie. Zaufa?o nam wielu zadowolonych klientów.

Inne us?ugi naszej firmy

Je?eli interesuje Pa?stwa wynajem drukarki lub kserokopiarki ? zach?camy do kontaktu z naszymi pracownikami. Wspólnie b?dzie mo?liwe ustalenia najlepszego rozwi?zania w zakresie dzier?awy. Zapraszamy tak?e do zapoznania si? z pe?n? ofert? firmy COMPAAN. Proponujemy tak?e telefaksy, skanery, niszczarki. Stacjonarnie wykonujemy wydruki wysokonak?adowe, skanujemy dokumenty w formacie A3, a tak?e bindujemy, zszywamy i laminujemy dokumenty. Wszelkie zamówienia mo?na przesy?a? do nas e-mailem ? na terenie Warszawy oferujemy dostaw? gotowych materia?ów.

Konica Minolta wynajem warszawa
01-188 Warszawa
ul. Staszica 7/9
tel. 22 423 22 11
tel. 22 618 11 99

..: Copyright © 1997 - 2020    compaan.pl  & 7minut.pl :..